Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιθεωρητών Εργασίας : Ενημέρωση σχετικά με το ελεγκτικό επίδομα και τη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας

image_pdfimage_print

Συνάδελφοι/ισσες
Στις 25/11/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Επιθεωρητών  Εργασίας, του Πανελληνίου Συλλόγου Επιθεωρητών Ελλάδος και του Προέδρου του Συλλόγου Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών με τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Επιθεωρητής Σ.ΕΠ.Ε, κ. Χαράλαμπος Βούρτσης.

Τα βασικά θέματα που τέθηκαν στον Υπουργό από πλευράς μας ήταν τα εξής:

1. Η εφαρμογή του λεγόμενου επιτελικού κράτους και οι επιπτώσεις του στη λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε
2. Η μισθολογική ανισότητα μεταξύ των Επιθεωρητών Εργασίας και των Επιθεωρητών των υπολοίπων Ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους.
3. Επιπλέον επισημάνθηκε ότι τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία θα τεθούν σε νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί με το Σύλλογο των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας.

Στα παραπάνω αιτήματα, αφού προηγήθηκε ένας γόνιμος διάλογος, ο Υπουργός μάς δήλωσε ότι:
«οι Επιθεωρητές Εργασίας και το ΣΕΠΕ είναι σε περίοπτη θέση, δεν πρόκειται να υποστεί την παραμικρή απόκλιση και ο ίδιος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξή τους»

Στις 26/11/2019 κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών στην αρμόδια Επιτροπή νομοσχέδιο, στο άρθρο 67 παρ. 7 του οποίου οριζόταν :

«ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο
Άρθρο 67
Καταργούμενες Διατάξεις
7. Από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται το άρθρο 22 του ν. 4613/2019.»

δηλαδή προβλέφθηκε η κατάργηση της ελεγκτικής αποζημίωση που λαμβάνουν οι Επιθεωρητές Εργασίας, δυνάμει του άρθρου 22 του Ν. 4613/2019, χωρίς καμία σχετική μέριμνα για την άμεση αντικατάστασή της.

Στις παραπάνω εξελίξεις αντέδρασε ταχύτατα η ΠΟΣΕΠΕ και οι Σύλλογοι που την αποτελούν ζητώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας, προκειμένου να αποτραπεί, έστω και την ύστατη στιγμή, η περικοπή της εν λόγω αποζημίωσης, όταν μάλιστα η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους Επιθεωρητές Εργασίας έχει επιφέρει μειώσεις στους μισθούς σε ποσοστό που υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις το 50%, με αποτέλεσμα να υπάρξει ταυτόχρονη, με την ψήφιση της κατάργησης της ως άνω αναφερθείσης διάταξης του άρθρου 22, κατάθεση και ψήφιση νέας νομοθετικής ρύθμισης που διασφαλίζει τη συνέχιση καταβολής της ελεγκτικής αποζημίωσης.

Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση έχει συμπεριληφθεί και ψηφιστεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Υγείας, όπου ειδικότερα αναφέρονται τα κάτωθι:

«Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για το Σ.ΕΠ.Ε.
1. Στους επιθεωρητές εργασίας και στο προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που διενεργούν τους ελέγχους, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελεγκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄167).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα κλιμάκια ελέγχου και καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίωσης ανά έλεγχο, καθώς και το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής.
4. Η παρούσα αποζημίωση συμψηφίζεται με οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό επίδομα, ελεγκτική αποζημίωση ή άλλη σχετική με την άσκηση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων παροχή, που καταβάλλεται στους υπαγομένους στις διατάξεις του παρόντος.»

Επιπροσθέτως, στο ίδιο σχέδιο νόμου έχει συμπεριληφθεί νομοθετική ρύθμιση, με την οποία επιλύεται ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που έχει τεθεί από τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας και αφορά στη χρήση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

Ειδικότερα, έχουν προβλεφθεί τα εξής:

Άρθρο 38

Παράταση της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Η ισχύς της υπ’ αριθμ.  6696/2014 ΑΔΑΜ : 14 SYMV001906842 Σύμβασης Προμήθειας, που αφορά στη λειτουργική (μακροχρόνια) μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων από το Σ.Ε.Π.Ε., παρατείνεται αυτοδικαίως με τους ίδιους όρους που περιέχονται σε αυτή, από τη λήξη της έως την ολοκλήρωσή της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας και της υπογραφής της νέας σύμβασης.

Πρόκειται σαφώς για σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, θετικές, κατά κύριο λόγο, οι οποίες, όμως πρέπει να λάβουν πραγματική διάσταση με την de facto εφαρμογή τους. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ήδη ζητήσει την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης Υ.Α, προκειμένου να υλοποιηθεί η καταβολή της νομοθετηθείσας ελεγκτικής αποζημίωσης με σαφή διακριτό χαρακτήρα για τους Επιθεωρητές Εργασίας που φέρουν δελτίο ελέγχου και υλοποιούν τη σχετική στοχοθεσία του ΣΕΠΕ σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους που συμμετέχουν απλώς στους ελέγχους. Τα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουν για κάθε ζήτημα.

Παράλληλα, στα πλαίσιο της συνάντησης που είχαμε με τον Υπουργό, ετοιμάζονται μια σειρά επικαιροποιημένων προτάσεών μας, που αφορούν στην αναβάθμιση τόσο του ΣΕΠΕ, όσο και των Επιθεωρητών Εργασίας, για τις οποίες θα ενημερωθείτε εν ευθέτω χρόνω.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Comments are closed.