Ο Σύλλογος Προσωπικού Εναέριων Μεταφορών για τη μη εφαρμογή της ΣΣΕ απο την Turkish Airlines

image_pdfimage_print

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωστοποιούµε την καταγγελία µας προς το σώµα επιθεώρησης εργασίας καθώς και προς το Υπουργείο Εργασίας σχετικά µε την µη εφαρµογή της ΣΣΕ από την αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines.

«Σας υποβάλλουµε την παρακάτω καταγγελία σχετικά µε µη υλοποίηση της ΣΣΕ των Ξένων Αεροπορικών Εταιρειών (που κηρύχθηκε υποχρεωτική µε την Αριθµ. οίκ. 60757/3099/2018 απόφαση του Υπ. Εργασίας «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 28.3.2017 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες») και σε σχέση µε την µη νόµιµη στάση της Turkish Airlines, η οποία αρνείται να εφαρµόσει την ως άνω ΣΣΕ ως προς το ζήτηµα των τριετιών. Και τούτο διότι:

Α) Όπως ορίζει ο νόµος ο Υπουργός Εργασίας έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990, να κηρύσσει υποχρεωτική την ΣΣΕ, εφόσον σε αυτήν υπάγονται το 51% των επιχειρήσεων του κλάδου, κατόπιν και της σύµφωνης γνώµης του ΑΣΕ. Τούτο σηµαίνει ότι η εν λόγω ΣΣΕ εφαρµόζεται, ισχύει και δεσµεύει το σύνολο των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του κλάδου, ανεξαρτήτως εάν αυτοί είναι ή όχι µέλη, οι µεν εργοδότες της εργοδοτικής, οι δε εργαζόµενοι της εργατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης που αφορά.

Β) Η εφαρµογή της ΣΣΕ πρέπει και οφείλει να γίνεται κατά τρόπο ενιαίο για το σύνολο των εργαζοµένων του κλάδου. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια της υποχρεωτικότητας. Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή µε διάφορες προφάσεις, κάθε εταιρεία κρίνει ποιους όρους θα εφαρµόσει και ποιους όχι, τότε καταστρατηγείται η ίδια η έννοια της υποχρεωτικότητας.

Γ) Η ως άνω υπουργική απόφαση δεν κάνει µνεία εξαίρεσης του τµήµατος εκείνου της ΣΣΕ που αφορά τις τριετίες των εργαζοµένων. Αντίθετα κηρύσσει υποχρεωτική την ΣΣΕ ως προς όλες τις διατάξεις της. Αν η ΥΑ ήθελε να εξαιρέσει το τµήµα αυτό, θα έκανε ειδική αναφορά ως προς τούτο, την οποία δεν κάνει.

∆) Η Turkish Airlines εφαρµόζει, για όλους τους εργαζοµένους, την εν λόγω ΣΣΕ, εκτός του τµήµατος αυτής που αφορά τις τριετίες. Όλες όµως οι λοιπές εταιρείες του κλάδου, εφαρµόζουν την ΣΣΕ αυτή ως προς όλο το εύρος της, καταβάλλοντας στους εργαζοµένους τους το σύνολο των τριετιών της απασχόλησής τους. Με βάση τα ανωτέρω λοιπόν, από την στιγµή που η ΣΣΕ έχει κηρυχθεί υποχρεωτική, δεν νοείται η τµηµατική υποχρεωτικότητα αυτής, αλλά απαιτείται η εφαρµογή της εν λόγω ΣΣΕ µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εφαρµόζεται και στις άλλες εταιρείες.

Παρακαλούµε για την άµεση σύγκλιση τριµερούς συνάντησης προκειµένου να γίνει σεβαστή από την εταιρεία η υλοποίηση της ΣΣΕ.»
 

Καλούµε τους συναδέλφους σε εγρήγορση για να αντιµετωπίσουµε παράνοµες ενέργειες των εταιρειών σχετικά µε την µη εφαρµογή της ΣΣΕ και για να κατοχυρώσουµε κεκτηµένα δικαιώµατα δεκαετιών που κέρδισε ο κλάδος µας µετά από αγώνες.

Comments are closed.