Σύλλογος Εργαζομένων υπ. Γεωργίας – Μεταρρύθμιση καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Δημοσιεύτηκε στις

Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, στο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης νομοθέτησαν στην αντίθετη κατεύθυνση για τον αποχαρακτηρισμό και την κατάργηση των ΒΑΕ, με στόχο την εξασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης. Επιπρόσθετα, ο δρόμος για την αμφισβήτηση του επιδόματος άρχισε με το άρθρο 18 του Ν. 4354/2015 στο πλαίσιο της «ευθυγράμμισης» με την «ευρωπαϊκή νομοθεσία» μετά τις 31/12/2017 από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία συμφώνησαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Αναφορικά με το πόρισμα της Επιτροπής, η οποία «επανεξέτασε» τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόδοση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, βάζοντας σε εφαρμογή το άρθρο 396 του μνημονιακού πολυνομοσχεδίου 4512/2018, διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας, γιατί εκτιμούμε ότι θα αξιοποιηθεί για να συνεχιστεί η επίθεση συνολικά στο θεσμό των ΒΑΕ, όπως διαφαίνεται άλλωστε από το προβλεπόμενο «δημοσιονομικό κόστος» το οποίο θα παραμείνει το ίδιο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής για τη «Μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», η οποία μας κοινοποιήθηκε μέσω της ΑΔΕΔΥ θα θέλαμε να σας θέσουμε τους εξής προβληματισμούς μας αναφορικά με τους δικαιούχους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ):

  1. Το ανωτέρω επίδομα αναγνωρίζεται μόνο σε 716 εργαζόμενους, αριθμός αμελητέος αν λάβει κανείς υπόψη ότι στους δικαιούχους του ΥΠΑΑΤ συμπεριλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι από αυτόν οργανισμοί, δηλαδή ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγψου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
  2. Η όποια νομοθετική ρύθμιση για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας πρέπει να αφορά συγκεκριμένες ειδικότητες υπαλλήλων, συγκεκριμένες εργασίες και συγκεκριμένους ανθυγιεινούς χώρους εργασίας. Οι τρεις (3) αυτές παράμετροι δεν είναι αναγκαίο να συνυπάρχουν προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα, γιατί υπάρχουν εργασίες που στη πράξην διεκπεραιώνονται από διαφορετικές ειδικότητες ή και ανθυγιεινοί χώροι εργασίας στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους διαφορετικές ειδικότητες εργαζομένων, όπως π.χ. στα κτηνιατρικά εργαστήρια, τα τμημάτα Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων, τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου, Σταθμός Ελέγχου Αγενούς πολ/κού Υλικού και Σπόρων, όπου εργάζονται χημικοί, χημικοί μηχανικοί, κτηνίατροι, γεωπόνοι, παρασκευαστές κτλ. το επίδομα όμως χορηγείται μόνο στους χημικούς.
  3. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία[1] μεταξύ των τομέων που ενέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες είναι και τα επαγγέλματα που συνδέονται με τα ζώα και τις αροτραίες καλλιέργειες. Κατά συνέπεια, εκτιμούμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι σε Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ που έχουν αντικείμενο εργασίας ελέγχους είτε εργαστηριακούς είτε επιτόπιους που σχετίζονται με ζώα ή αροτραίες καλλιέργειες όπως π.χ. τα κτηνιατρικά εργαστήρια, τα Τμημάτα Γεωργικών Εφαρμογών & Ανάλυσης Λιπασμάτων, τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ο Σταθμός Ελέγχου Αγενούς πολ/κού Υλικού και Σπόρων κτλ..
  1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 8 του ν. 3850/2010), ο εργοδότης, στην προκειμένη περίπτωση το ΥΠΑΑΤ, έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας οι οποίοι παρέχουν υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη σε θέματα α. σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και β. με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων αντιστοίχως οι οποίες θα καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ούτε τεχνικός ασφαλείας ούτε ιατρός εργασίας στο ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να μπορεί να τεκμαίρεται βάση στοιχείων γιατί πρέπει οι συγκεκριμένοι κλάδοι που προτείνουμε να υπαχθούν στο καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  2. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μελέτες κινδύνου για κάποιους κλαδους και χώρους εργασίας, όπως στην περίπτωση των εργαζομένων του ΥΠΑΑΤ τις οποίες τονίζουμε θα μπορούσε να συντάξει ο τεχνικός ασφαλείας, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και τον αποκλεισμό των συναδέλφων μας από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  3. Η απουσία επιστημονικής/τεχνικής βιβλιογραφίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας στη χώρα μας σε διάφους κλάδους, όπως π.χ. στους γεωπόνους, στους χημικούς μηχανικούς, στους παρασκευαστές που πραγματοποιούν ελέγχους είτε εργαστηριακούς είτε επιτόπιους στον αγροτικό τομέα δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για να εξαιρεθούν οι συνάδελφοί μας από το επίδομα.
  4. Οι κλάδοι/ειδικότητες που αναφέρονται στο αριθ. 1443/31149/15-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΑΑΤ (συν. 1) εμπίμπτουν στα προβλεπόμενα σύμφωνα με τη γνωμοδότηση κριτήρια, όπως π.χ. χημικούς, βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να επανεξετάσετε την δυνατότητα συμπερίληψης στους νέους δικαιούχους του επιδόματος τους υπαλλήλους των κλάδων/ειδικοτήτων που αναφέρονται στο αριθ. 1443/31149/15-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΑΑΤ (συν. 1).

[1] https://osha.europa.eu/el/themes/work-related-diseases/biological-agents

Περισσότερα

Συνδικάτο Τροφίμων-Ποτών Ν. Χανίων: Το στρατόπεδο Μαρκοπούλου να επιστραφεί και να αποδοθεί στους κατοίκους των Χανίων

Η διοίκηση του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Ν. Χανίων στηρίζει τον χανιώτικο λαό που...

Εργατικό Κέντρο Λαμίας: Στο έλεος της τύχης η ζωή των εργαζομένων για μια ακόμη φορά.

Καταγγέλλουμε το γεγονός του τραυματισμού εργαζομένων, που κατά τη διάρκεια εργασιών κεραυνοβολήθηκαν από ρεύμα...